नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
वारा

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे २०७५-१-१९

  मिति २०७४/११/२५ गते देखि २०७४/१२/१४ गते सम्म (रसिद नं‍. ३३६५ देखि ३७१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/११/२५ गते देखि २०७४/१२/१४ गते सम्म (रसिद नं‍. ३३६५ देखि ३७१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ 

 • राहदानी तयार भर्इ आएको २०७४-११-६

  मिति 2074-00-00 देखि 2074-00-00

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/०६/२७ गते देखि २०७४/०८/०१ गते सम्म (रसिद नं‍. ११५८ देखि १७२७ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_office

 • बाढी उद्धारका लागि जिल्ला देवि प्रकाेप उद्धार स. २०७४-५-२

  मिति २०७४/०५/०२ गते अबिरल रुपमा परेकाे वर्षाकाे कारण प्रभावित  तथा विस्थापित परिवार घरधुरीलार्इ तपसिल बमाेजिमकाे राहत सामग्रीहरु वितरण गरिएकाे । चामल १८० बाेरा  ५४६० के.जी. दाल १०८५  के.जी. चाउचाउ-७९ कार्टुन त्रिपाल-१०२४ थान बिस्कुट २ कार्टुन अालु ६२० के.जी. त्रिपाल वितरण हुने बाँकी-४७६ थान चामल वितरण हुने बाँकी ८५ बाेरा

 • बाढी उद्धारका लागि जिल्ला देवि प्रकाेप उद्धार स. २०७४-५-१

  मिति २०७४/४/०५/०१ गते देखि अबिरल रुपमा परेकाे रुपमा परेकाे वर्षाकाे कारण प्रभावित तथा विस्थापित परिवार घरधुरीलार्इ तपसिल बमाेजिमकाे राहत सामग्रीहरु वितरण भएकाे त्रिपाल-३१० बाल्टीन-३१० हार्इजिन किट-३१० चिउरा-३१ अकुवा टैब-३१० फार्इल चाउचाउ -२१ कार्टुन दालमाेठ-७८ के.जी. डाेरी-३१०   

 • बाढी उद्धारका लागि जिल्ला देवि प्रकाेप उद्धार समित २०७४-४-३२

  मिति २०७४/०४/३१ र ३२  गते  अबिरल रुपमा परेकाे वर्षाकाे कारण प्रभावित तथा विस्थापित परिवार घरधुरीलार्इ तपसिल बमाेजिमकाे राहत सामग्री वितरण गरिएकाे त्रिपाल -३१० थान बाल्टीन-३१० थान हार्इजिन किट-३१० थान चिउरा-३१ बाेरा अकुवा टैब-३१० फाइल चाउचाउ-२१ कार्टुन दालमाेठ-७८ के.जी. डाेरी -३१०

 • बाढी उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था २०७४-४-३१

  बाढी र पहिरोबाट पिडीतहरुलार्इ राहत सामग्रीहरु बाँडियो ।  

 • बाढी उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था २०७४-४-३२

  बाढी र पहिरोबाट पिडीतहरुका लागि राहत सामग्रीहरु बाँडियो ।

 • दैवी प्रकोप २०७४-४-३०

  १. मिति २०७४/४/29 को निर्णयानुसार खोज उद्धार तथा राहत समन्वय  टोली द्वारा यस जिल्लाको तपसिलको स्थानमा राहत वितरण गरियो । महागढीमार्इ न.पा.६मा वटुवाटोलमा विस्थापित ३७ परिवार कलैया उ.म.न.पा. भवरा कार्यालयमा १०० परिवार घरधुरी महागढीमार्इ सेमरा तेलगछिया टोलमा प्रसौनी गा.पा.स्थित स्वास्थ्य चौकीमा १९ परिवार घरधुरी प्रसौनी गा.पा. स्थित त्रिवेणी टोलमा ६० परिवार प्रसौनी गा.पा.स्थित रजघटिया टोलमा २० परिवार जीतपुर सि. उ.म.न.पा. स्थित परवानीपुर कृषि फारममा ५४ परिवार  lions club of simara को सहयोगमा जीतपुर सिमरा उ.म.न.पा. स्थित आदर्श टोलमा ६८ परिवार कलैया उ.म.न.पा. २० स्थित बसतपुर टोलमा १७५ परिवार कोल्हवी न.पा. स्थित ओडावा टोलमा २० परिवार जीतपुर सिमरा उ.म.न.पा. स्थित नितनपुर…

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे २०७५-२-१४

  मिति २०७४/१२/१५ गते देखि २०७५/०१/०३ गते सम्म (रसिद नं‍.३७१९ देखि ३९१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

 • जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव २०७५-२-३

  g]kfn ;/sf/ u[x dGqfno lhNnf k|zf;g sfof{no af/f, sn}of     Sof6nu÷a|f];/ ;lk· ljlwaf6 lhk vl/b ;DaGwL l;naGbL k|:tfj cfJxfgsf] ;"rgf -k|yd k6s k|sfzg ldlt M - @)&%. )@÷)@  ut]_     o; sfof{nosf cf=j=@)&$.)&% sf] :jLs[t jflif{s sfo{s|d cg';f/ b]xfo adf]lhdsf] ;jf/L ;fwg ;fj{hlgs vl/b P]g -@)^# klxnf] ;+zf]wg @)&#_ sf] bkmf * sf] pkbkmf !-s_-*_  tyf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$-rf}yf] ;+zf]wg_ sf] lgod #!-v_ adf]lhd To:tf] ;jf/L ;fwg pTkfbs sDkgL jf ;f] sf] cflwsfl/s las]|tfx? aLr dfq k|lt:kwf{ u/fpg] -Sof6nu ;lk·_ ljlwaf6 vl/b ug{'kg]{ ePsf]n] ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod #!-v_ sf] pklgod @ cg';f/ b]xfo adf]lhd…

 • जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव --

  g]kfn ;/sf/ u[x dGqfno lhNnf k|zf;g sfof{no af/f, sn}of     Sof6nu÷a|f];/ ;lk· ljlwaf6 lhk vl/b ;DaGwL l;naGbL k|:tfj cfJxfgsf] ;"rgf -k|yd k6s k|sfzg ldlt M - @)&%. )@÷)@  ut]_     o; sfof{nosf cf=j=@)&$.)&% sf] :jLs[t jflif{s sfo{s|d cg';f/ b]xfo adf]lhdsf] ;jf/L ;fwg ;fj{hlgs vl/b P]g -@)^# klxnf] ;+zf]wg @)&#_ sf] bkmf * sf] pkbkmf !-s_-*_  tyf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$-rf}yf] ;+zf]wg_ sf] lgod #!-v_ adf]lhd To:tf] ;jf/L ;fwg pTkfbs sDkgL jf ;f] sf] cflwsfl/s las]|tfx? aLr dfq k|lt:kwf{ u/fpg] -Sof6nu ;lk·_ ljlwaf6 vl/b ug{'kg]{ ePsf]n] ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod #!-v_ sf] pklgod @ cg';f/ b]xfo adf]lhd…

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/११/२५ गते देखि २०७४/१२/१४ गते सम्म (रसिद नं‍. ३३६५ देखि ३७१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_offic

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/११/०२ गते देखि २०७४/११/२३ गते सम्म (रसिद नं‍. ३०८० देखि ३३६४ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_offic

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/१०/१४ गते देखि २०७४/१०/२९ गते सम्म (रसिद नं‍. २७९६ देखि ३०७९ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_office

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/०९/०५ गते देखि २०७४/०९/२० गते सम्म (रसिद नं‍. २१३८ देखि २४३४ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_office

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/०६/२७ गते देखि २०७४/०८/०१ गते सम्म (रसिद नं‍. ११५८ देखि १७२७ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_office© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय