नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
वारा

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे २०७५-१-१९

  मिति २०७४/११/२५ गते देखि २०७४/१२/१४ गते सम्म (रसिद नं‍. ३३६५ देखि ३७१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/११/२५ गते देखि २०७४/१२/१४ गते सम्म (रसिद नं‍. ३३६५ देखि ३७१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ 

 • बिवरण सम्बन्धमा २०७४-११-१३

  नेपालीहरुकाे महान चाड हाेलीकाे सुभकामना

 • राहदानी तयार भर्इ आएको २०७४-११-६

  मिति 2074-00-00 देखि 2074-00-00

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/०६/२७ गते देखि २०७४/०८/०१ गते सम्म (रसिद नं‍. ११५८ देखि १७२७ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_office

 • बाढी उद्धारका लागि जिल्ला देवि प्रकाेप उद्धार स. २०७४-५-२

  मिति २०७४/०५/०२ गते अबिरल रुपमा परेकाे वर्षाकाे कारण प्रभावित  तथा विस्थापित परिवार घरधुरीलार्इ तपसिल बमाेजिमकाे राहत सामग्रीहरु वितरण गरिएकाे । चामल १८० बाेरा  ५४६० के.जी. दाल १०८५  के.जी. चाउचाउ-७९ कार्टुन त्रिपाल-१०२४ थान बिस्कुट २ कार्टुन अालु ६२० के.जी. त्रिपाल वितरण हुने बाँकी-४७६ थान चामल वितरण हुने बाँकी ८५ बाेरा

 • बाढी उद्धारका लागि जिल्ला देवि प्रकाेप उद्धार स. २०७४-५-१

  मिति २०७४/४/०५/०१ गते देखि अबिरल रुपमा परेकाे रुपमा परेकाे वर्षाकाे कारण प्रभावित तथा विस्थापित परिवार घरधुरीलार्इ तपसिल बमाेजिमकाे राहत सामग्रीहरु वितरण भएकाे त्रिपाल-३१० बाल्टीन-३१० हार्इजिन किट-३१० चिउरा-३१ अकुवा टैब-३१० फार्इल चाउचाउ -२१ कार्टुन दालमाेठ-७८ के.जी. डाेरी-३१०   

 • बाढी उद्धारका लागि जिल्ला देवि प्रकाेप उद्धार समित २०७४-४-३२

  मिति २०७४/०४/३१ र ३२  गते  अबिरल रुपमा परेकाे वर्षाकाे कारण प्रभावित तथा विस्थापित परिवार घरधुरीलार्इ तपसिल बमाेजिमकाे राहत सामग्री वितरण गरिएकाे त्रिपाल -३१० थान बाल्टीन-३१० थान हार्इजिन किट-३१० थान चिउरा-३१ बाेरा अकुवा टैब-३१० फाइल चाउचाउ-२१ कार्टुन दालमाेठ-७८ के.जी. डाेरी -३१०

 • बाढी उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था २०७४-४-३१

  बाढी र पहिरोबाट पिडीतहरुलार्इ राहत सामग्रीहरु बाँडियो ।  

 • बाढी उद्धार सम्बन्धी व्यवस्था २०७४-४-३२

  बाढी र पहिरोबाट पिडीतहरुका लागि राहत सामग्रीहरु बाँडियो ।

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे २०७५-४-४

  मिति २०७५/०२/१७ गते देखि २०७५/०३/२२ गते सम्म यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे २०७५-२-१४

  मिति २०७४/१२/१५ गते देखि २०७५/०१/०३ गते सम्म (रसिद नं‍.३७१९ देखि ३९१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।

 • जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव २०७५-२-३

  g]kfn ;/sf/ u[x dGqfno lhNnf k|zf;g sfof{no af/f, sn}of     Sof6nu÷a|f];/ ;lk· ljlwaf6 lhk vl/b ;DaGwL l;naGbL k|:tfj cfJxfgsf] ;"rgf -k|yd k6s k|sfzg ldlt M - @)&%. )@÷)@  ut]_     o; sfof{nosf cf=j=@)&$.)&% sf] :jLs[t jflif{s sfo{s|d cg';f/ b]xfo adf]lhdsf] ;jf/L ;fwg ;fj{hlgs vl/b P]g -@)^# klxnf] ;+zf]wg @)&#_ sf] bkmf * sf] pkbkmf !-s_-*_  tyf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$-rf}yf] ;+zf]wg_ sf] lgod #!-v_ adf]lhd To:tf] ;jf/L ;fwg pTkfbs sDkgL jf ;f] sf] cflwsfl/s las]|tfx? aLr dfq k|lt:kwf{ u/fpg] -Sof6nu ;lk·_ ljlwaf6 vl/b ug{'kg]{ ePsf]n] ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod #!-v_ sf] pklgod @ cg';f/ b]xfo adf]lhd…

 • जिप खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव --

  g]kfn ;/sf/ u[x dGqfno lhNnf k|zf;g sfof{no af/f, sn}of     Sof6nu÷a|f];/ ;lk· ljlwaf6 lhk vl/b ;DaGwL l;naGbL k|:tfj cfJxfgsf] ;"rgf -k|yd k6s k|sfzg ldlt M - @)&%. )@÷)@  ut]_     o; sfof{nosf cf=j=@)&$.)&% sf] :jLs[t jflif{s sfo{s|d cg';f/ b]xfo adf]lhdsf] ;jf/L ;fwg ;fj{hlgs vl/b P]g -@)^# klxnf] ;+zf]wg @)&#_ sf] bkmf * sf] pkbkmf !-s_-*_  tyf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$-rf}yf] ;+zf]wg_ sf] lgod #!-v_ adf]lhd To:tf] ;jf/L ;fwg pTkfbs sDkgL jf ;f] sf] cflwsfl/s las]|tfx? aLr dfq k|lt:kwf{ u/fpg] -Sof6nu ;lk·_ ljlwaf6 vl/b ug{'kg]{ ePsf]n] ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod #!-v_ sf] pklgod @ cg';f/ b]xfo adf]lhd…

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/११/२५ गते देखि २०७४/१२/१४ गते सम्म (रसिद नं‍. ३३६५ देखि ३७१८ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_offic

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/११/०२ गते देखि २०७४/११/२३ गते सम्म (रसिद नं‍. ३०८० देखि ३३६४ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_offic

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/१०/१४ गते देखि २०७४/१०/२९ गते सम्म (रसिद नं‍. २७९६ देखि ३०७९ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_office

 • राहदानी सम्बन्धमा --

  राहदानी सम्बन्धमा

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/०९/०५ गते देखि २०७४/०९/२० गते सम्म (रसिद नं‍. २१३८ देखि २४३४ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_office

 • राहदानी तयार भर्इ अाएकाे --

  मिति २०७४/०८/०३ गते देखि २०७४/०९/०४ गते सम्म (रसिद नं‍. १७२८ देखि २१३७ सम्म) यस कार्यालयमा राहदानी बनाउनका लागि फारम पेश गर्नुभएका व्यक्तिहरुको केन्द्रीय राहदानी विभागबाट राहदानी तयार भई अाएको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सक्कलै नागरिकता, रसिद र एक प्रति फोटो लिएर स्वयम् यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुराेध गरिन्छ ।#contact_to_district_administration_office© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय