Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

अत्यन्त जरुरी सूचना श्री सबै स्थानीय तह, बारा निर्णय नं.१ र २ को जवाफ ३ दिन भित्र उपलब्ध गरार्इदिनु हुन ।