Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

अनिता कुमारी राजलबट


अनिता कुमारी राजलबट


अनिता कुमारी राजलबट
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा नागरिकता शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
बहाल मिति २०७५ पुष २०