Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

गोपाल कुमार केशरी


गोपाल कुमार केशरी


गोपाल कुमार केशरी
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9845161307
ठेगाना gaurgaur 1, रौतहट
बहाल मिति २०७६ भाद्र १८