Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

निमिन्त्रणा कुमारी


निमिन्त्रणा कुमारी


निमिन्त्रणा कुमारी
कार्यालय सहयोगी

शाखा नागरिकता शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9845709412
ठेगाना करैयामाइकरैयामाइ वारा
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन १०