Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

प्रचण्ड घिमिरे


प्रचण्ड घिमिरे


प्रचण्ड घिमिरे
खरिदार

शाखा प्रतिलिपी शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9865472412
बहाल मिति २०७६ कार्तिक २१