Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

जि.प्र.का.सबै, असिना र हावाहुरीको कारण बाराको विभिन्न स्थानमा भएको क्षतिबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिहरुलार्इ राहतका लागि आर्थिक सहायता गर्नेहरुको लागि कलैया बारामा रहेको विपद् वयवस्थापन सहायता कोषको नाममा रहेको खाता नं.१२६००१३०१३०१ मा रकम जम्मा गर्नुहुन अनरोध