Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

''क'' बर्गको सबै वाणिज्य बैंकहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालन सम्बन्धमा