Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

कम्प्यूटर अपरेटरको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सूचना सम्बन्धमा