Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

मिति 2077-01-30 गतेको Crisis Mangement Center को निर्णयानुसार जारी भएको निषेधाज्ञा