Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

राष्ट्रिय परिपचयपत्रको लागि विवरण दर्ता अपरेटर ( कम्प्यूटर अपरेटर) पदको सेवा करारमा पूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना