Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

ठेगाना : कलैया

फोन नं : 053550133 kalaiya

फ्याक्स : 05355000

इमेल : daobara33700@gmail.com

मातहतका कार्यालयहरु