Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

कलैया

मिति 2076-12-14 गते नोवेल कोरोना सम्बन्धी सुरक्षा समितिको बैठकका निर्णयहरु