Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वारा

klalaiya-5

अरुण साह


अरुण साह


अरुण साह
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9866942646
ठेगाना सुवर्ण-01सुवर्ण गा. पा. 01, वारा
बहाल मिति २०७५ फाल्गुन १०